МС одобри 9 национални програми за развитие на средното образование

1 (1)

Дейностите, които се финансират по Национална програма «Оптимизация на училищната мрежа», са свързани с подобряване на материално-техническата база, създаване на условия за столово хранене, закупуване на училищни автобуси и оптимизиране на вътрешната структура на училищата. Програмата е с доказан успешен механизмът, чрез който се регулираха и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната ни. Общият бюджет е 17 100 000 лв.

Основната цел на Националната програма «Квалификация» е повишаване качеството и ефективността на образование на всички равнища в българската образователна система чрез изграждане и усъвършенстване на ключови компетентности у педагозите. Чрез програмата се подкрепя системата за кариерно развитие, реализиране на поддържаща и надграждаща квалификация на педагозите, както и осигуряване на среда, методика и учебни материали за е-обучение (дистанционно обучение). Общият бюджет на програмата е 294 935 лв.

Националната програма «Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище» е продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища (2005-2007) и развива нейните постижения, като същевременно допълва инициативите на МОМН по линия на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» — проект «ИКТ в образованието» в частта осигуряване на достъп до Интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване и др. Общият бюджет е 6 500 000 лв.

Националната програма «Училището – територия на учениците» е свързана с организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи. Тя дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, възможностите и във връзка с възрастовите особености на учениците, развиване и усъвършенстване на знания, умения, навици и отношения. Ученическите олимпиади и националните състезания развиват ключови компетентности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления е един от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и интересите на младите хора. Общият бюджет на програмата е 1 850 000 лв.

Подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България, осигурят условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика.

Национална програма «Модернизиране на системата на професионалното образование» е продължение на реализираните през изминалите години програми чрез инвестиране на средства от държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии, в съответствие с развиващите се съвременни производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв.

Чрез Национална програма «С грижа за всеки ученик» се определя диференцираната грижа за учениците от началната училищна възраст — необходимо условие за компенсиране на комплекса от проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията и последващо изоставане. Осигуряването на допълнително обучение на учениците от I-IV клас, които изостават в процеса на обучение поради недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд, е предпоставка за овладяване на общообразователния минимум по изучаваните учебни предмети и е необходимо условие за осигуряване на безпроблемна проходимост в образователната система на учениците със слаб годишен успех. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв.

Националната програма «Създаване на достъпна архитектурна среда» спомага за изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания. Целта й е социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда като част от нужната подкрепа за тяхното общообразователно обучение. Общият бюджет на програмата е 800 000 лв.

Държавната политика по отношение на българите в чужбина е свързана със съхраняване на българското етнокултурно пространство зад граница и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света, с опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина.

Националната програма «Роден език и култура зад граница» е израз на ангажираността на българската държава за съхраняване на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина, и е насочена към стимулиране изучаването на родния език и култура зад граница. Общият бюджет на програмата е 1 100 000 лв.

Националната програма «На училище без отсъствия» цели увеличаването броя на заместващите учители като предпоставка за постигане на по-високо качество на средното образование, засилването на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. Общият й бюджет е 3 млн. лв.

/БГНЕС /

Рассказать:


Комментарии: