Постановление на Министерски съвет №334/2011 г. за българските неделни училища в чужбина

vishca

Правителството на Република България прие на свое заседание на 7 декември 2011 г. постановление №334. С него се регламентира дейността на българските неделни училища в чужбина, където се извършва обучение по български език и литература, по история и география на България. В образователните структури се осигурява завършване на обучение за определен клас. Това ще позволи да не се полага приравнителен изпит по посочените предмети, но не се осигурява придобиване на степен на образование. С приетия акт се институционализират училищните дейности на българите в чужбина. Регламентират се условията и редът за провеждане на организираните обучения. Определят се ангажиментите на всички заинтересовани институции и органи. С документа се определят условията за вписване на училищата в Списък на българските училища в чужбина, което се извършва от междуведомствена комисия и утвърждава от Министъра на образованието, младежта и науката. За цялостната дейност на всяко българско училище отговаря училищен ръководител, определен от местна организация на българи, живеещи извън България. Сдружението следва да е регистрирано съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно – културна дейност. Необходимо е училищният ръководител да е с придобита специалност с присъдена професионална квалификация „учител” или педагогическа правоспособност. Избраният родителски съвет, чиято дейност и функции се определят в постановлението на МС, осъществява контрол върху дейността на училището, по законообразното и целесъобразното разходване на средствата. Представя годишен доклад за дейността на училището. В него се отразяват практики и изисквания за нормално протичане на учебния процес и на извънкласните дейности. Родителският съвет обсъжда и прави предложения за решаване на текущи проблеми на училището. Подпомага обучението на учениците и участието им в извънкласните дейности. Предложенията за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина за 2012/2013 учебна година могат да се подават в срок до 1 март 2012 г. Необходимо е да се представят данни за училището, броя на класовете, паралелките и учениците, документ за регистрация на организацията, документ, удостовераващ наличието на материална база за провеждането на обучението, документ, удостоверяващ избор на родителски съвет, информация за кадровото осигуряване на училището с педагогически специалисти, учебен план, седмично разпределение на часовете и т.н. Дейността на училищата на българите в чужбина се подпомага финансово от Министреството на образованието, младежта и науката на базата на норматив за покриване на разходи за наем, отопление, осветление, вода, административни разходи, както и чрез норматив за провеждане на обучение и извънкласна дейност, умножен на броя на учениците в училището през съответната календарна година. Информацията за утвърдените в списъка български училища в чужбина се актуализира в съответния срок и съгласно разписаната процедура.

Текста на постановлението може да бъде изтеглен от следния линк: www.mon.bg

Рассказать:


Комментарии: